Contact

Marita Castillo

MARITA CASTILLO

Östraby 9084
242 97 HÖRBY

Phone: +46 (0)739 717 970

Email: info@castillobulldogs.com

Castillobulls avelsmål

Mina avelsmål är enskilda och individuella beroende på vilken kombination det är. Det som är gemensamt för alla mina avelsdjur är att jag inte medvetet avlar på djur med fysiska/psykiska defekter eller sjukdomar.

Alla avelsdjur och kullar de kommer ur ska vara skottfasta och följa bulldoggens avelsmärke som inkluderar att vara vänlig, trogen, lojal och en riktig familjehund.

Egenskaper jag värdesätter är nyfikenhet, sociala förmågor, att kunna sortera, utstråla lugn och trygghet.

Specifikt för avelsdjuren – (tikar önskar jag stark sexualdrift, bra krystvärkar, duktig fostrare, fint språk med andra vuxna hundar och valpar. Hanen – stark sexualdrift och vara en gentleman)

Min strävan är att jobba för att bevara och utveckla rasen inom hälsa, mentalitet, rörlighet och bevara rastypen enligt rasstandarden.

Förstärka rasen exteriört genom att jobba för bredare käkar, mindre underbett, fria svansar, längre halsar, öppna vidgade näsborrar, bättre bakbensvinklar, fria på HUU, fria på cystinuria

Hur skall jag utvärdera detta?

 • Kennelträff en gång per år
 • BPH tillsammans när kullen är 12 – 18 månader
 • Hålla kontakten med samtliga valpköpare, genom FB och Messenger grupper, kullträffar, kennelträffar
 • Vid sjukdom/olycksfall be att få in journaler
 • DNA tester
 • Röntgen
 • Patellaundersökning
 • Utställning/beskrivning
 • BOAS/RFG

Castillobulls breeding target

My breeding goals are individual and individual depending on the combination. What is common to all my breeding animals is that I do not consciously breed on animals with physical / mental defects or diseases.

All breeding animals and litters they come from must be bulletproof and follow the bulldog’s breeding mark which includes being friendly, loyal, loyal and a real family dog.

Qualities I value are curiosity, social skills, being able to sort, radiate calm and security.

Specifically for the breeding animals – (bitches I wish strong sexual drive, good contractions, good educator, nice language with other adult dogs and puppies. Male – strong sexual drive and be a gentleman)

My aim is to work to preserve and develop the breed in health, mentality, mobility and preserve the breed type according to the breed standard.

Strengthen the breed externally by working for wider jaws, smaller underbite, free tails, longer necks, open widened nostrils, better hind leg angles, free on HUU, free on cystinuria

How should I evaluate this?

 • Kennel meeting once a year
 • BPH together when the litter is 12 – 18 months
 • Keep in touch with all puppy buyers, through FB and Messenger groups, litter meetings, kennel meetings
 • In case of illness / accident, ask to receive medical records
 • DNA tests
 • X-ray
 • Patella examination
 • Exhibition / description
 • BOAS/RFG)

Kom ihåg din uppfödare

Jag visste från dag ett att inte alla valpar kunde stanna.

Att förbereda dem för livet tog många timmar varje dag.

Jag älskar varje minut att se dem utvecklas och frodas.

Att hjälpa dem att upptäcka världen fyller mig med stolthet.

Veckorna är räknade, tiden räcker aldrig till.

Jag är orolig, även om jag vet att valparna kommer att få det bra.

Jag litar på dig med denna valp och hoppas du förstår.

Jag handplockade dig och bad dig att följa planen.

Fortsätt att ge nya upplevelser varje dag, sluta aldrig träna och inkludera alltid lek.

Jag kommer alltid att minnas mina valpar och kommer alltid att vara här, snälla ge dem det bästa för resten av deras liv.

Oavsett hur länge sedan din bebis var här, är det min största rädsla att ni inte håller kontakten. Så lova mig att jag får vara med.

Jag bär dem i mitt hjärta 

-Marita

Please don’t forget your breeder

I knew from day one not every puppy could stay.

Preparing them for life took many hours each day.

I love every minute watching them develop and thrive.

Helping them discover the world fills me with pride.

The weeks are numbered, never enough time.

I worry, even though I know the puppies will be fine. 

I trust you with this puppy and hope you understand, 

I handpicked you and asked you to follow the plan.

Continue to provide new experiences each day, never stop training and always include play.

I will never forget my puppies and will always be here, please provide them the best for the rest of their years.

No matter how long ago your baby was here, not staying in touch is my biggest fear

– Marita